Matthew 5:38-42 ● ESV
The Kozlowski FamilyKozlowski
Postcard Reconciliation

Exodus 22:1-4 ● ESV

Leviticus 24:17-23 ● ESV

Matthew 5:21-24 ● ESV

Matthew 5:38-42 ● ESV

Matthew 18:15-17 ● ESV

1st Corinthians 6:1-8 ● ESV

Galatians 2:11-14 ● ESV

1st Timothy 5:19-21 ● ESV

2nd Timothy 3:1-9 ● ESV

2nd Peter 3:14-18 ● ESV